Jak należy kwalifikować "biogazownie", na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś.?
Przy kwalifikacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie biogazowni należy wziąć pod uwagę następujące przepisy r.p.z.o.ś.:
- § 3 ust. 1 pkt 4 r.p.z.o.ś.; w tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181, z późn. zm.) - dalej r.s.e.i. - paliwem jest dowolna palna substancja stała, ciekła lub gazowa, z wyjątkiem odpadów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 r.s.e.i.;
- § 3 ust. 1 pkt 45 r.p.z.o.ś.,
- § 3 ust. 1 pkt 80 r.p.z.o.ś.

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z definicją biogazu rolniczego określoną w art. 3 pkt 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), przez pojęcie to rozumie się paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej.
Mając powyższe na względzie należy podkreślić, iż z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wyłączone są zmierzenia inwestycyjne polegające na budowie instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej. Instalacje niespełniające tych kryteriów kwalifikują się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Reasumując, instalacje do spalania biogazu w celu wytworzenia energii należy kwalifikować na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 r.p.z.o.ś. Natomiast, przy klasyfikacji instalacji do produkcji biogazu należy rozważyć § 3 ust. 1 pkt 45 r.p.z.o.ś. oraz § 3 ust. 1 pkt 80 r.p.z.o.ś.

Diana Kucharczuk - Żuber