Pytanie
Jak należy zakwalifikować odpad, który powstaje wskutek zamiatania podłóg w sklepach i piekarniach (zmiotki)?
Czy, skoro trafia do kubła na śmieci (nie zawiera substancji niebezpiecznych), to można go potraktować jako odpad komunalny i nie prowadzić dla niego ewidencji odpadu?
Jak zakwalifikować pozostały ze sprzedaży czerstwy chleb i komu można go przekazywać?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2012 r.
Odpady powstające w wyniku sprzątania podłóg w sklepach i piekarniach można potraktować jako odpady komunalne, dla których przewidziano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - kod 20 03 03. Przedsiębiorca posiadający takie odpady może je przekazać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. Dla tego rodzaju odpadu jego wytwórca nie prowadzi ewidencji, jednakże podmiot odbierający ten odpad i przekazujący go dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia musi na karcie przekazania odpadu wpisać jego kod 20 03 03.
Natomiast czerstwy chleb należy zakwalifikować jako odpad z grupy 16 Odpady nieujęte w innych grupach, podgrupy 16 03 - Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku, nadając im kod 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia. Odpad ten można oddać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do skarmiania zwierząt w schronisku dla zwierząt domowych i zwierząt doświadczalnych zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków, o czym mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.), a można również przekazać przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na odzysk odpadów tego rodzaju, np. w procesie R3 (do kompostowania), czy R 14.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356), odpady te można wykorzystywać do skarmiania zwierząt w schroniskach dla zwierząt domowych - zgodnie z zasadami skarmiania poszczególnych gatunków zwierząt, z tym że odpady przed podaniem zwierzętom powinny zostać przegotowane.
Uzasadnienie
Zmiotki ze sprzątania sklepów i piekarni mogą być poddawane odzyskowi w procesie R15, np. w mobilnym urządzeniu do przesiewania odpadów (typu przesiewacz na sicie o średnicy otworów 10 mm) w celu wysortowania z urządzenia przesiewającego frakcji nadsitowej do selektywnego gromadzenia zawartego w nim materiału, np. piasku. Po poddaniu odpadów procesom obróbki, podmiot poddający je tym procesom nada im nowy kod, np. 19 12 09 Minerały (np. piasek) i będzie wykorzystywał do różnych celów. Na składowisku odpadów zostanie umieszczony tylko balast (19 12 12).
Janusz Jerzy