Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Właścicielem terenu jest gmina - teren stanowi nieużytki, las oraz teren po byłej żwirowni. Z wnioskiem o wydzierżawienie terenu zgłosiła się osoba fizyczna, która chce wydzierżawić teren z przeznaczeniem pod urządzenie prywatnego toru dla samochodów i pojazdów terenowych. Korzystanie z terenu ma być nieodpłatne i ograniczone dla zainteresowanego i ograniczonej liczby użytkowników. Korzystanie z toru nie będzie miało charakteru zorganizowanego i trwałego.


Czy użytkowanie nieruchomości polegające na niekomercyjnym i ograniczonym korzystaniu z nieruchomości w ww. sposób wymaga uzyskania odpowiednich zgód i koncesji?


Czy gmina, jako właściciel gruntu, ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody lub wypadki które mogą się wydarzyć w okresie trwania dzierżawy?

Czy dzierżawa terenu pod tzw. "off road" wymaga uzyskania odpowiednich zgód?

Odpowiedź

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy uchwala zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności tj. wydzierżawić nieruchomość wyłącznie za zgodą rady gminy.

W wypadku, gdy w gminie uchwalone zostały zasady wydzierżawiania nieruchomości i przewidziany jest w nich cel dzierżawy: "off road" lub do niego zbliżony, to do wydzierżawienia nieruchomości należy zastosować wszelkie przewidziane zasady oddania nieruchomości gminnych w dzierżawę.

 

Jeśli chodzi o koncesje i zezwolenia na urządzenie przejazdów "off road" nawet nie komercyjnych, to gmina decydując się na wydzierżawienie nieruchomości na taki cel winna zwrócić się o opinię prawną w tej kwestii do swego radcy prawnego.

Należy bowiem się upewnić, czy oddanie nieruchomości komunalnej w dzierżawę na ten właśnie cel nie będzie kolidowało np. z przepisami o ochronie środowiska, przepisami prawa o ruchu drogowym, przepisami prawa sąsiedzkiego.

Do rozważenia pozostaje uzależnienie zawarcia umowy dzierżawy od ubezpieczenia się dzierżawcy od wszelkich ryzyk wiążących się z urządzeniem i użytkowaniem torowiska. Kwestia odpowiedzialności gminy też winna być poddana opiniowaniu prawnemu, niezbędne jest bowiem zapoznanie się ze stanem prawnym, faktycznym i stanem zagospodarowania nieruchomości, która ma być oddana w dzierżawę.

Na marginesie dodam tylko, iż jeśli dojdzie do zawarcia umowy, to winna być to umowa najmu nieruchomości, jako że najemca nie będzie pobierał pożytków (cel niekomercyjny).

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .