Osoby podlegające z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, obowiązane są do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu granicznej kwoty 3 092 zł należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2013. Ostateczny termin na dostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia upływa 31 maja br. Przekroczenie obowiązującej w roku 2013 kwoty podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia, albo oświadczenia w KRUS w ustawowym nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2014 r., będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił w drodze obwieszczenia (M.P. poz. 320) roczną kwotę graniczną podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2014. Wynosi ona 3 166 zł.