Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał interpretację przepisów odnośnie właściwości organów w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przed oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania.
Przedstawiona interpretacja dotyczy sytuacji regulowanej przez art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, także w przypadku stwierdzenia nieważności i uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest uzyskanie, od organu administracji architektoniczno-budowlanej, nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jak stwierdził Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, uzyskanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest konieczne, niezależnie od tego, na jakim etapie robót budowlanych pierwotna decyzja o pozwoleniu na budowę została wyeliminowana z obrotu prawnego (w trakcie realizacji budowy obiektu budowlanego czy w przypadku faktycznego wykonania wszystkich robót budowlanych). Z punktu widzenia ustawy – Prawo budowlane, inwestycja jest formalnie zakończona, jeżeli została oddana do użytkowania. Tym samym, inwestycja może zostać zakończona – przez oddanie do użytkowania - wyłącznie wtedy, gdy inwestor uzyska nową decyzję o pozwoleniu na budowę.
Do wydania nowej decyzji upoważniony jest organ administracji architektoniczno-budowlanej, a więc, zgodnie z brzmieniem art. 80 Prawa budowlanego: starosta, wojewoda bądź Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Natomiast w przypadku, gdy w sprawie prowadzone było postępowanie dotyczące istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, wydaje właściwy organ nadzoru budowlanego.
W interpretacji przywołano również dwa orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazujące, iż postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w powyższej sytuacji nie można uznać za bezprzedmiotowe (II OSK 1680/08 oraz II OSK 187/10).
Jak podkreślono w interpretacji, organ nadzoru budowlanego może skutecznie przyjąć zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie pozwolenia na budowę. W konsekwencji, w konkretnych przypadkach określonych ustawowo (wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności oraz uchylenie pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę), nową decyzję o pozwoleniu na budowę może wydać wyłącznie organ administracji architektoniczno-budowlanej, niezależnie od tego, czy roboty zostały zrealizowane częściowo, czy faktycznie wykonane.
Opracowanie: Patryk Ciurak, RPE WKP
Źródło: www.gunb.gov.pl
Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 25 października 2011 r.