Odpowiedź: dla określenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co do zasady, istotna jest wartość początkowa tego środka trwałego, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Dla określenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości nie ma znaczenia niezaliczenie części lub całości odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l. - podstawę opodatkowania stanowi - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co do zasady - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Na podstawie art. 16f ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. - zasadą jest, że podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b u.p.d.o.p.
Należy jednak rozróżnić pojęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od pojęcia zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.
Dla określenia wysokości podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości nie ma znaczenia, że dokonane odpisy amortyzacyjne nie stanowią, w części lub w całości, kosztów uzyskania przychodów. Czy to na mocy art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. (odpisy amortyzacyjne od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie, czy to na mocy art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a u.p.d.o.p. (odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego.