Trzy istotne różnice między obecną i przyszłą definicją obiektu budowlanego wskazuje Tomasz Krywan w komentarzu praktycznym opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego

I tak od 28 czerwca 2015 r.:

  1. wyłączone spod definicji obiektu budowlanego zostaną urządzenia techniczne,
  2. wyłączone spod definicji obiektu budowlanego zostaną instalacje, które nie są instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  3. ustawodawca zrezygnuje z przesłanki całości techniczno-użytkowej budowli tworzonej z instalacjami i urządzeniami na rzecz przesłanki zapewnienia przez instalacje możliwości użytkowania budowli zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zmiany te mogą się okazać o tyle istotne z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają jako budowle również urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jak zaś stanowi art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane, przez urządzenia budowlane rozumie się urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

W świetle tych przepisów obecnie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jako urządzenia budowlane tylko urządzenia budowlane, które nie stanowią części budynku lub budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, a więc tylko urządzenia budowlane znajdujące się na zewnątrz budynków. W świetle nowej definicji urządzenia budowlane w żadnych okolicznościach nie będą stanowić części budynków lub budowli, co może prowadzić do wniosku, że będą one podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości także, jeżeli znajdują się wewnątrz budynków i budowli (oczywiście o ile związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą ). Dotyczy to, przykładowo, znajdujących się wewnątrz budynków kotłów czy pieców przemysłowych.

Podobnie będzie się miała rzecz w przypadku znajdujących się wewnątrz budynków instalacji, które nie należą do instalacji zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli instalacje takie stanowią urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, w grę wchodzi uznanie, że od 28 czerwca 2015 r. będą one jako budowle podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Fragment komentarza praktycznego Tomasza Krywana "Zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości" opublikowanego wVademecum Głównego Księgowego