Pytanie:
Kto jest organem właściwym w zakresie wydania decyzji na usunięcie krzaków z wałów przeciwpowodziowych i terenów przy stopie wałów?

Wnioskodawca zwrócił się do organu o usunięcie krzaków z wałów przeciwpowodziowych i terenów przy stopie wałów. Wniosek zawiera informację w jakim kilometrze rzeki (gdzie znajdują się wały) rosną krzaki oraz, że znajdują się na obszarze chronionym (Obszar Natura 2000). Brak jest informacji jaka to strona wału (odpowietrzna czy odwodna).

Na podstawie jakiej ustawy powinna zostać wydana decyzja?

Wnioskodawca nie przedstawił informacji o tym, iż usunięcie krzaków wiąże się z modernizacją wału (wykonywaniem robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią).

Odpowiedź:
Starosta jest organem właściwym do wydania decyzji o usunięciu drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych. Decyzja ta może być jednak wydana po uzgodnieniu z RDOŚ, więc wymaga współdziałania w tym zakresie. Decyzja jest wydawana w trybie przepisów ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. Jest to generalna zasada. Decyzja powinna zostać skierowana do administratora wału (WZMiUW), na którym spoczywa obowiązek utrzymywania we właściwym stanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowych. Jednak z uwagi na fakt, że brak jest informacji o stronie wału (odpowietrzna czy odwodna), należy w tym zakresie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Mając nadto na uwadze cel, dla którego powstał Program Natura 2000, należy zweryfikować, czy usunięcie tych krzewów nie pozostaje w sprzeczności z zakresem ochrony programu Natura 2000 na terenie, na którym one rosną. W razie potrzeby należy dokonać uzgodnienia w odpowiednim trybie z właściwym RDOŚ.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 7 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p., przepisów dotyczących konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie stosuje się do drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału. Przepis ten stanowiący wyjątek od generalnej zasady jest konsekwencją odrębnych, szczególnych tym zakresie unormowań w przepisach pr. wod. Znajdują się tam niezależne od rozwiązań przewidzianych w u.o.p. podstawy dla usuwania drzew lub krzewów, a wynika to przede wszystkim z dóbr jakie w tym zakresie ma chronić pr. wod.

Zgodnie z art. 88l. ust. 1 pkt 2 pr. wod., na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk.

Zakładając zatem, że krzewy są usuwane w związku z utrzymaniem wału przeciwpowodziowego (np. zapewnienie szczelności wału) lub jego modernizacją organem właściwym do wydania decyzji jest starosta. 

Autor: Anna Hejnar-Zawisza

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami