Podstawowym zadaniem władz samorządowych w zakresie ochrony środowiska jest reglamentacja gospodarowania odpadami. Polega ona na wydawaniu decyzji umożliwiających zbieranie, transport, odzysk czy unieszkodliwianie odpadów.
Rozpoczęcie świadczenia danego rodzaju usługi jest uzależnione od uzyskania pozwolenia lub zezwolenia organu samorządowego odpowiedniego stopnia. Do wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów właściwy jest najczęściej starosta albo marszałek województwa. Z kolei zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje starosta lub regionalny inspektor ochrony środowiska. Do obowiązków gmin należy: objęcie mieszkańców gminy systemem odbierania odpadów komunalnych, zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnianie warunków ograniczenia całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75%, do 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50%, do 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35%. Do obowiązków gmin należy również inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Natomiast województwo jest zobowiązane zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.
Źródło: Gazeta Prawna, 1 września 2010 r.