Odpowiedź:
To, czy przy zmianie ilości odpadów wytwarzanych przez instalację IPPC należy klasyfikować jako zmianę istotną pozwolenia zintegrowanego, zależy od zakresu zmian zarwano co do wzrostu ilości wytwarzanych odpadów jak i od tego czy wytwarzane są nowe rodzaje odpadów.

W poruszanym w pytaniu przypadku najlepiej skorzystać z możliwości jakie daje art. 214 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.

Zgodnie z ww. przepisem przed dokonaniem zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która może mieć wpływ na środowisko, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów może mieć wpływ na środowisko, w związku z powyższym prowadzący instalację powinien poinformować o planowanej zmianie (przed jej wprowadzeniem) właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego organ ochrony środowiska.

Ww. przepis pozwala prowadzącemu, po poinformowaniu organu o zmianie, uzyskać jednoznaczne informacje, czy taka informacja wystarczy, czy też należy złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego i w jakim zakresie oraz czy zmiana jest istotna.

Zgodnie z art. 214 ust. 2 p.o.ś, jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, stwierdzi, że planowana zmiana w instalacji wymaga zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, informuje, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, prowadzącego instalację o konieczności złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. W takim przypadku organ stwierdza, czy planowana zmiana ma charakter istotnej zmiany.

W ww. sposób prowadzący instalacje dopełni obowiązku wynikającego z przepisów prawa i uzyska informacje od organu ochrony środowiska, czy musi złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego i w jakim zakresie.

Istotna zmiana zdefiniowana jest w art. 214 ust. 3 p.o.ś., a mianowicie zmianę w instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 p.o.ś.

Ogólna definicja istotnej zmiany wskazana jest w art. 3 ust. 7 p.o.ś. i rozumiana jako taka zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.  

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami