Pytanie
Czy związek międzygminny, który stosownymi zapisami statutowymi przejął zadania gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, może uchwalić różne metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie różnych gmin - członków związku - na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) - dalej u.u.c.p.g., który dopuszcza stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy?