Odpowiedź:
Tak, za lata 2017 i 2018 planowane jest przedłużenie składania sprawozdań, w tym zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Natomiast za 2019 r. sprawozdania mają być składane już zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) – dalej u.o., czyli za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanej dalej BDO. Zawartość nowych sprawozdań określają art. 73, art. 74a i art. 75 u.o.

Uzasadnienie:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, który został wpisany do prac legislacyjnych Rządu pod nr UC71 (dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny), przedłuża termin utworzenia BDO. W związku z powyższym projekt ustawy nowelizującej zawiera przepis przejściowy, który przewiduje składanie większości sprawozdań zgodnie z dotychczasowymi przepisami, a więc obowiązującymi przed wejściem w życie u.o.

Nie bardzo rozumiem, co autor pytania miał na myśli, pytając o stany magazynowe. Czy chodzi o odpady magazynowane w danym roku, za które jest składane sprawozdanie? W przypadku wytwórcy odpadów, który magazynuje wytworzone przez siebie odpady, są one wykazywane wyłącznie jako wytwarzane odpady. Magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w miejscu wytwarzania nie wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, jak również nie jest wykazywane w zbiorczych zestawieniach jako zbieranie odpadów.

W przypadku tzw. tymczasowego magazynowania odpadów (chodzi o magazynowanie odpadów przez podmiot, który zbiera odpady, jako zbieranie traktowane jest również magazynowanie przez wytwórcę odpadów w innym miejscu niż miejsce ich wytworzenia) – odpady te są wykazywane jako zebrane w ciągu danego roku. W przypadku podmiotu przetwarzającego odpady, magazynowanie odpadów przed procesem przetwarzania powinno być wykazane jako proces odzysku R13, a przed unieszkodliwianiem – jako proces D15, w zależności do jakiego procesu są kierowane odpady.

Maria Duczmal, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 27.07.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów