Pytanie
Pan, gospodarujący w rodzinie, z uwagi na znaczny stopień niepełnosprawności otrzymywał od 1 marca br. zasiłek stały. Rodzina otrzymywała również zasiłek okresowy. Na dochód rodziny składał się zasiłek pielęgnacyjny, dochód z ha przeliczeniowych. Obecnie, w listopadzie br. Pan otrzymał decyzję z KRUS, przyznającą mu rentę od lipca br. w wysokości 785,37 zł, z czego całość potrącana jest na poczet zaległych składek KRUS.
Czy zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 winno to być odliczone od dochodu, czyli dochód Pana de facto nie ulega zmianie, zatem nadal ma prawo do zasiłku stałego i okresowego?
Czy w obliczu art. 99 u.p.s. można wypłacać nadal zasiłek stały (de facto osoba ma ustanowione prawo do renty, w dodatku częściowo za okres kiedy pobierała zasiłek stały)?
Czy OPS jako organ powinien zwrócić się do KRUS o refundację wypłaconego świadczenia za okres, od którego przyznano Panu rentę?