Pytanie
Czy zasadna jest odmowa udzielenia informacji przez dyrektora SP ZOZ-u wicestaroście, który żąda szczegółowej informacji o zatrudnieniu w poszczególnych poradniach specjalistycznych z podziałem na lekarzy i pielęgniarki (bez nazwisk)?
Zdaniem dyrektora podanie takich informacji naraża go na odpowiedzialność karną, gdyż zestawiając strukturę zatrudnienia w poszczególnych poradniach z kosztami w nich występującymi może dojść do naruszenia prywatności osoby fizycznej w sytuacji, gdy w strukturze zatrudnienia poradni wykazana jest jedna osoba. Wówczas informacja o strukturze zatrudnienia w poradni jest w istocie informacją o wynagrodzeniu konkretnej osoby. Będzie to informacja ad personam, która nie mieści się w pojęciu informacji publicznej. Odmowę uzasadnia ochrona danych osobowych pracowników oraz osób wykonujących świadczenia zdrowotne na podstawie kontraktów jak i ich wynagrodzenie, które to podlegają ochronie prawnej, a ich ujawnienie skutkuje odpowiedzialnością karną. Ponadto wicestarosta jako podstawy prawne wskazuje na art. 121 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej w sytuacji, gdy nie ma uchwały zarządu powiatu o kontroli SP ZOZ-u.