Pytanie
Zgodnie z zapisami art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) właściwy organ (marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych - regionalny dyrektor ochrony środowiska) w drodze decyzji udziela zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub wydzielonej jego części. Z treści art. 147 ust. 1 ustawy o odpadach wynika, iż decyzja o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części powoduje zaprzestanie jego funkcjonowania, natomiast rozpoczyna fazę rekultywacji.
Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Czy w świetle zapisów ustawy - Prawo budowlane, zarządzający zamkniętym w trybie przepisów ustawy o odpadach składowiskiem odpadów jest zobowiązany do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego czy też złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie?
Jeśli tak czy winno to być dokonane przed rozpoczęciem rekultywacji czy też po jej zakończeniu?