1. Zakład odprowadzający ścieki z oczyszczalni do wód powierzchniowych posiada pozwolenie zintegrowane dla posiadanej instalacji - ubojni. W pozwoleniu tym zakład został zobowiązany do partycypacji w kosztach utrzymania odbiornika ścieków na rzecz zarządu melioracji. Decyzja jest ostateczna. Obecnie zarząd melioracji żąda podpisania umowy z zakładem na wykonywanie robót konserwacyjnych w rowie. Zakład odmawia podpisania takiej umowy. Zarząd melioracji wystąpił o cofnięcie pozwolenie.
Czy organ może cofnąć pozwolenie? Roboty konserwacyjne nie zostały jeszcze wykonane.
2. Jak egzekwować ustalone w pozwoleniu wodnoprawnym koszty partycypacji, gdy zakład odmawia właścicielowi odbiornika ścieków zapłaty?
1. Organ może cofnąć przedmiotowe pozwolenie zintegrowane na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm)- dalej p.o.ś., w przypadku gdy eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, a więc również w przypadku uchylania się podmiotu zobowiązanego od wykonania postanowień określonych w pozwoleniu, w tym przypadku postanowienia o partycypacji w kosztach utrzymania odbiornika ścieków na rzecz zarządu melioracji. W przypadku cofnięcia pozwolenia postępowanie wszczyna się z urzędu (w sytuacji opisanej w pytaniu). Nie ma znaczenia, czy roboty konserwacyjne zostały wykonane.

2. WZMiUW może najpierw doprowadzić do zawarcia umowy, a następnie - w zależności od swojej decyzji - egzekwować postanowienia umowy w trybie egzekucji komorniczej.
1. Obligatoryjne przesłanki cofnięcia pozwolenia na korzystanie ze środowiska wynikają z postanowień art. 194 p.o.ś. Natomiast w art. 195 p.o.ś. ustanowiono fakultatywne podstawy do cofnięcia pozwolenia co oznacza, że organ w tym zakresie, po dokonaniu oceny zgromadzonego materiału dowodowego, podejmuje decyzję uznaniową. Decyzja nie musi być zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności. W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego organ administracji powinien natomiast precyzyjnie wykazać, jakie postanowienia pozwolenia zostały przez podmiot złamane. Ponieważ decyzja będzie miała charakter uznaniowy, to w jej uzasadnieniu organ administracji powinien wykazać, jakie względy w jego przekonaniu przemawiają za cofnięciem pozwolenia. Podjęcie decyzji cofającej powinno być poprzedzone na podstawie art. 195 ust. 2 p.o.ś wezwaniem do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie.

2. Ustalone w pozwoleniu zintegrowanym koszty partycypacji można egzekwować na zasadach ustalonych w przepisach k.c., jeśli WZMiUW wybierze drogę procesu cywilnego, "wymuszając" uprzednio zawarcie tej umowy (na podstawie zapisów pozwolenia zintegrowanego), poprzez nałożenie (przez sąd) na zakład obowiązku zawarcia umowy. Gdyby zakład nadal odmawiał zawarcia umowy można wystąpić do sądu o wydanie zgody zastępczej, która będzie podstawą do zawarcia umowy. Niewykonanie postanowienia umowy egzekwuje się wtedy drodze egzekucji komorniczej.

Teresa Bzinkowska