Pytanie
Pracodawca otrzymał badania okresowe osoby zatrudnionej na stanowisku robotnika drogowego. W wydanym przez lekarza medycyny pracy druku zauważono różnice w stosunku do załącznika nr 2 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Druk zatytułowano orzeczenie lekarskie i dodatkowo podano nr PESEL pracownika.
Czy taki dokument należy traktować jako zgodny z przepisami ww. rozporządzenia?
Czy zamiast "zaświadczenia lekarskiego" lekarz medycyny pracy może wydać "orzeczenie lekarskie"?
Czy tych terminów można używać wymiennie?