Pytanie
Zamawiający przygotowuje przetarg na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym.
Czy w siwz, w punkcie dotyczącym formalności jakie mają zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, zamawiający może zażądać dostarczenia przez wybranego wykonawcę kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie udostępnionych przedmiarów robót?
Taki kosztorys posłużyłby jedynie do nadzorowania postępu prac i do rozliczania inwestycji na dany miesiąc.