Pytanie
W robotach budowlanych wykonawca udziela gwarancji na usługi budowlane oraz zainstalowane urządzenia na zgodny z wymogami zamawiającego okres. Na urządzenia gwarancji udzielają ich producenci, jednak często obwarowują ją wymogiem wykonywania systematycznych, odpłatnych, często bardzo drogich przeglądów gwarancyjnych, których brak wykonania zgodnie z wytycznymi zwalnia producenta od odpowiedzialności gwarancyjnej.
Czy zamawiający może żądać dłuższego okresu gwarancji na wbudowane urządzenia niż gwarantuje to ich producent?
Kto powinien być odpowiedzialny za wykonanie płatnych przeglądów i ponosić ich koszty - wykonawca robót budowlanych, który sprzedaje urządzenia (wbudowuje w obiekt) razem z usługą budowlaną, czy też wykonawca może kosztami tych przeglądów i obowiązkiem dopilnowania terminów ich wykonania obciążyć inwestora (zamawiającego, końcowego użytkownika)?
Czy producenci mogą wymagać płatnych przeglądów jako warunek skuteczności gwarancji?