Pytanie
Podatnik chciałby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej używać olej spożywczy do generatorów o mocy nieprzekraczających 1 MW, wytwarzających energię wykorzystywaną do własnych celów, tj. konkretnie do urządzeń grzewczych.
Czy zakup takiego oleju ze składu podatkowego w przypadku spełnienia warunków o których mowa w art. 32 ust. 5-13 podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego?
Jaka stawka akcyzy wystąpiłaby w sytuacji, gdyby podatnik do celów wskazanych wyżej nabył taki olej w sklepie spożywczym?
Ponad to podatnika interesuje stawka podatkowa w podatku akcyzowym w sytuacji wykorzystania oleju opałowego do posiadanych generatorów?