Czy zakład zbierający zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, który dokonał wpisu do rejestru do GIOŚ, nie prowadził w danym roku zbierania, jest zobowiązany przygotować dla GIOŚ półroczne sprawozdanie?
Przedsiębiorca zbierający zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, wpisany do rejestru GIOŚ ma obowiązek złożenia półrocznego sprawozdania także wtedy, gdy nie prowadził w danym roku zbierania zużytego sprzętu.
Sprawozdanie do GIOŚ należy złożyć do dnia 31 lipca (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca), a następne do 15 marca następnego roku (za okres od 1 lipca do 31 grudnia). Jeśli w danym roku przedsiębiorstwo nie prowadziło zbierania zużytego sprzętu to należy wypełnić odpowiednie formularze, wstawiając cyfrę "0".
Przedsiębiorstwo musi ewidencjonować masę zebranych, zużytych urządzeń. W raporcie dla GIOŚ należy podać, ile przedsiębiorstwo zebrało sprzętu i jakiego rodzaju. Ponadto sprawozdanie ma zawierać informację o liczbie elektro-odpadów przekazanych do zakładów przetwarzania. Wszystkie podmioty uznane za zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (skupy złomu, serwisy, sklepy, firmy zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych) muszą podać do 31 lipca dane o liczbie zebranych starych urządzeń, które zostały następnie przekazane odpowiedniemu zakładowi przetwarzania w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca. Natomiast do 15 marca muszą złożyć takie same sprawozdanie, które zawiera dane o liczbie zebranego zużytego sprzętu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. Należy prowadzić dodatkową ewidencję zawierającą informację o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, na podstawie której (oraz innych zaświadczeń o zużytym sprzęcie) oblicza się osiągnięte poziomy zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Dodatkową ewidencję oraz zaświadczenia o zużytym sprzęcie należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.
Szczegółowe informacje na temat obowiązków, którym podlegają wprowadzający sprzęt, zawiera treść ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.).

Alicja Brzezińska