Pytanie
Zakład zamierza sprowadzać z Niemiec odpady z tzw. listy zielonej, dla których obecnie obowiązuje procedura informowania, zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 12 lipca 2006 r., s. 1, z późn. zm.) - dalej rozporządzenie 1013/2006. Odpady te będą poddawane procesowi odzysku w instalacji prowadzonej przez ten zakład, który posiada również zezwolenie na zbieranie odpadów.
Czy zakład może być jedynie odbiorcą tych odpadów (zbierającym), a zebrane odpady przekazać innemu podmiotowi prowadzącemu instalację?
Takie rozwiązanie nasuwa się po przeczytaniu załącznika nr VII, punkt 13 – podpis odbiorcy po otrzymaniu przesyłki i punkt 14, który wypełnia instalacja odzysku.
Czy proces R13 – magazynowanie przed właściwym odzyskiem może być wpisany do załącznika nr VII, przy czym zbieranie odpadów będzie odbywało się przez innego posiadacza niż odzysk?