Czy ciąży na nas obowiązek uiszczania opłaty produktowej do urzędu marszałkowskiego, jeżeli przekazujemy baterie zakładowi, który nieodpłatnie je od nas odbiera? Kod odpadu to 16 06 04 i 16 06 05, przekazana ilość 0,001 Mg po 12 miesiącach zbierania.
Jeżeli są Państwo wprowadzającym do obrotu baterie przenośne i nie uzyskali Państwo wymaganych poziomów zbierania to mają Państwo obowiązek uiszczenia opłaty produktowej.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do osiągnięcia poziomów zbierania. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory przenośne, a więc przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów przenośnych, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach po raz pierwszy na terytorium kraju. Za wprowadzającego baterie lub akumulatory przenośne uważa się także przedsiębiorcę dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów przenośnych na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Z kolei bateria i akumulator przenośny to bateria i akumulator, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego. Dlatego więc jeżeli wprowadzają Państwo do obrotu baterie lub akumulatory przenośne (bez względu na ich ilość), to mają Państwo obowiązek zapewnienia wymaganego poziomu zbierania, który w 2011 r. wynosi 22%. Rozliczenie wykonania obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania następuje na koniec roku kalendarzowego. Obliczenia należnej opłaty produktowej należy więc dokonać według stanu na koniec roku kalendarzowego. Opłata produktowa powinna być wpłacona na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.