Pytanie
Czy decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego jest ważniejsza od decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego?
Zakład posiada pozwolenie zintegrowane, w którym określono dopuszczalne parametry zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji innego podmiotu. Pozwolenie zintegrowane zostało wydane na czas nieokreślony. W marcu tego roku zakład uzyskał nową decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu. W pozwoleniu tym organ ochrony środowiska zaostrzył dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach.
Czy zakład musi obecnie aktualizować pozwolenie zintegrowane, aby w obydwu decyzjach dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach były takie same?
Czy może mieć dwie decyzje z różnymi dopuszczalnymi wartościami zanieczyszczeń w ściekach?