Pytanie
Zakład jest recyklerem odpadowych butelek PET, posiada stosowne decyzję administracyjne w zakresie prowadzania działalności w zakresie odzysku (R3), zbierania i transportu odpadów.
Sprowadza opakowania z tworzyw sztucznych z Niemiec pod kodem 19 12 04 (stanowi je mieszanina butelek PET i innych tworzyw: foli, PE i PP).
Czy zgodnie z prawem zakład może przekazać ten odpad do sortowania (doczyszczenia) innej uprawnionej firmie, a następnie odebranie "swoich" odpadów już o kodzie 15 01 02 i 19 12 04?
Przekazywanie odpadów odbywać się będzie na podstawie KPO oraz umowy. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - dalej u.o., zakazuje zbierania m.in. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (grupa 19) i tym wypadku zakład przekazując odpad 19 12 04 do innej firmy jest w tym momencie zbierającym.
Czy taki sposób postępowania jest zgodny z prawem?