Pytanie
Co to jest praca socjalna?
Od 1 stycznia 2015 r. możliwe jest zatrudnianie pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej "proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących". Kryterium "2000 mieszkańców" jest jasne do stosowania i weryfikowania (dane bazowe: ewidencja ludności). Przy stosowaniu nowych zasad kluczowym jest prawidłowe definiowanie działań realizowanych przez pracownika socjalnego (zgodnie z u.p.s. pracownicy socjalni oprócz pracy socjalnej realizują także szereg działań administracyjnych np. postępowanie związane z udzieleniem świadczeń finansowych).
Czy jednorazowe wsparcie (np. tzw. rozmowa wspierająca) jest pracą socjalną, o której mowa w u.p.s.?
Czy praca socjalna to jednak pewien proces, zgodny z zasadami metodycznego postępowania?