Pytanie
Inwestor otrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Zawiadomił organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, pobrał i zarejestrował dziennik budowy oraz powołał kierownika budowy.
Czy z uwagi na rodzaj inwestycji, jaką jest wewnętrzna instalacja gazowa, należy wymagać od inwestora zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy?
W art. 54 i 55 pr. bud. mowa jest o obiekcie budowlanym, a wewnętrzna instalacja gazowa nie stanowi obiektu budowlanego. W decyzji o pozwoleniu na budowę starosta zapisał, że inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.
Czy w związku z tym przepisy art. 54 i 55 pr. bud. obligujące inwestora do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, w przypadku wykonania wewnętrznej instalacji gazowej będą miały zastosowanie?