Pytanie
W obrębie działki A projektuje się realizację zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na projektowaną powierzchnię zabudowy inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Teren inwestycyjny oraz tereny sąsiednie nie są objęte zapisami MPZP. Na terenach sąsiednich występuje zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa. Docelowo poszczególne budynki lub mieszkania mają stanowić własność prywatną. Rozważane są dwa warianty ogrzewania: z miejskiej sieci lub przez indywidualne kotły. Nie jest również przesądzone, czy budynki będą wyposażone w wentylatory zewnętrzne.
Czy z punktu widzenia przepisów ochrony środowiska projektowana zabudowa mieszkaniowa będzie stanowiła zakład?
Czy na etapie sporządzania ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeżeli będzie wymagany) należy wykonać modelowanie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do środowiska?
Czy pojazdy mieszkańców należy traktować jako źródła emisji i uwzględniać je w ewentualnych prognozach?
Czy projektowaną inwestycję (grupa budynków mieszkaniowych) należy traktować jako obiekt, którego "funkcjonowanie" nie może powodować naruszenia obowiązujących standardów jakości środowiska poza terenem inwestycyjnym?