Pytanie
Z dniem 31 sierpnia 2011 r. nauczyciel mianowany przeszedł na emeryturę. Nauczyciel ten zatrudniony jest w roku szkolnym 2011/2012 na 4/18 część etatu jako nauczyciel j. rosyjskiego. Jest to przedmiot wygasający i w roku 2012/2013 przewiduję się wymiar zatrudnienia 2/18 części. Od 2013/2014 nie przewiduje się nauczania języka rosyjskiego w szkole.
Czy prawidłowym jest zawarcie z tym nauczycielem umowy na czas określony na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, czy też należy zawrzeć umowę na czas nieokreślony?