Odpowiedź:
Przedsiębiorca zbiera odpady 20 02 01 i wytwarza odpady opakowaniowe.

Uzasadnienie:
Niewątpliwie firma wypakowując odpady biodegradowalne z worków jest wytwórcą odpadów opakowaniowych, które należy zagospodarować. W obowiązującym stanie prawnym w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględnia się odpady, które wytwarzane są w związku z eksploatacją instalacji, w przypadku przekroczenia wartości progowych, o których mowa w art. 180a ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519) – dalej p.o.ś.

Jeżeli rozpakowanie odpadów odbywa się w instalacji, to pozwolenie na wytwarzanie odpadów byłoby wymagane tylko wtedy, gdyby w ramach czynności rozpakowania wytworzono w ciągu roku większą ilość worków niż ilość wskazana w art. 180a p.o.ś. Jeżeli worki są rozdzieranie ręcznie, to nie jest to wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji i niezależnie od ilości wytworzonych odpadów pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest potrzebne. Dla wytworzonych w ten sposób odpadów, podobnie jak dla odpadów wytwarzanych w instalacji (np. w sortowni), gdy wytworzona ilość jest mniejsza niż wskazana w art. 180a p.o.ś., prowadzi się ewidencję, tj. KEO i sporządza KPO przy ich przekazaniu uprawnionemu przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na gospodarowanie odpadami.

Wypakowanie odpadów z opakowań (worków) nie ma nic wspólnego z ich przetwarzaniem, bowiem w wyniku rozpakowania nie zmienia się skład i charakter odpadów biodegradowalnych (20 02 01) oraz worków (tyle, że stają się odpadami opakowaniowymi, które klasyfikuje się w grupie 15 01). Poprzez rozpakowanie odpadów 20 02 01 są one przygotowywane do transportu, a zatem jest to element zbierania. Stąd przedsiębiorca powinien jedynie dysponować zezwoleniem na zbieranie odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987), zbieranie odpadów, to ich gromadzenie przed transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. Gdybyśmy przyjęli, że przedsiębiorca prowadzi przetwarzanie odpadów, to należałoby je klasyfikować w grupie 19 12, a wtedy przekazanie odpadów (jak się domyślam zielonych) do RIPOK nie byłoby możliwe. Nie mamy do czynienia z rozdzielaniem odpadów, bowiem worki stanowią opakowanie, które na tym etapie (przed rozdarciem) nie jest odpadem. Odpadem stają się dopiero w momencie rozdarcia.

Piotr Ćwiek, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 27.07.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów