Pytanie
Czy poniższe substancje zawarte w preparatach należy uznać za substancje normowane?
Trimethylolpropane triacrylate, Oligomery akrylowe, Acrylany, Bifunctional acrylate, ester kwasu akrylowego, akrylan 2,2-bis(akryloksymetylo)butylu, diakrylan heksano-1,6-diylu, diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)bis[oksy(metyloetano-2,1- diylu)], diakrylan dipropylenu glikolu. W rozporządzeniu z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) - dalej r.w.o.s.p. znajdują się substancje zawierające akrylany: Kwas akrylowy, Metakrylan butylu, Metakrylan metylu.
Czy należy przyjąć, że składniki wymienione należą do substancji normowanych?
Jeśli tak, to czy całą ich zawartość procentową preparatu należałoby przyjąć jako np. kwas akrylowy?