Czy wymiana szamba-zbiornika na nieczystości ciekłe może być dokonana na podstawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Czy wymiana szamba-zbiornika na nieczystości ciekłe może być dokonana na podstawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, czy wymaga pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud. roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Z kolei art. 29 pr. bud. wymienia te spośród robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, natomiast art. 30 pr. bud. wskazuje, które spośród nich wymagają zgłoszenia organom architektoniczno–budowlanym. W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż jedynie prace kwalifikowane jako roboty budowlane podlegają wymogom uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Ustawa definiuje roboty budowlane jako budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Rozważyć w tym przypadku należałoby na czym będzie de facto polegała wymiana szamba. Prawo budowlane nie definiuje pojęcia wymiany, jednak podejmując się wykładni tego pojęcia należy dojść do wniosku, że wymiana polega na zastąpieniu jednego elementu innym. Zatem wymiana szamba faktycznie będzie polegała na rozbiórce starego i budowie nowego zbiornika. Podobnie do wymiany odniósł się wojewódzki sąd administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 28 czerwca 2011 r. II SA/Ke 283/11, uznając iż wymiana kiosku stanowi budowę, a nie inną czynność. Która to budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Zatem wymiana szamba–zbiornika na nieczystości wymagała będzie uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganiami art. 28 pr. bud. Ponadto będzie wymagała również uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 2 pr. bud. pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Bogna Czajka-Marchlewicz, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 24 lipca 2014 r.

Data publikacji: 27 lipca 2014 r.