Czy wymiana dachu kuźni (wraz ze zmianą jego konstrukcji) wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?
Wymiana dachu kuźni wraz ze zmianą jego konstrukcji może wymagać uzyskania decyzji środowiskowej. Planowane zamierzenie budowlane wyczerpuje bowiem dyspozycję § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś.
Wymiana dachu kwalifikowana jako przebudowa (art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)), będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś., przed wydaniem pozwolenia na budowę inwestor musi uzyskać decyzję środowiskową. Należy zatem rozstrzygnąć, czy zamierzenie budowlane będzie stanowiło przedsięwzięcie w rozumieniu r.p.z.o.ś., analizując przypadki wskazane w § 3 ust. 2 r.p.z.o.ś.

W opisanej sytuacji nie ma zastosowania § 3 ust. 2 pkt 1 i 3 r.p.z.o.ś., gdyż pkt 1 dotyczy zamierzeń inwestycyjnych związanych z przebudową czy rozbudową przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 r.p.z.o.ś, które jednocześnie nie spełniają kryteriów wskazanych w § 2 ust. 2 r.p.z.o.ś, a planowana inwestycja nie dotyczy przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zaś pkt 3 dotyczy przedsięwzięć, które nie osiągają progów wskazanych w § 3 ust. 1 r.p.z.o.ś, ale w wyniku zsumowania charakterystycznych parametrów planowanej inwestycji z parametrami istniejącego bądź będącego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, próg ten zostanie osiągnięty. Natomiast, literalna analiza § 3 ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś. dotyczy zamierzeń inwestycyjnych związanych z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięciem w tym przypadku będzie przebudowa (wymiana dachu wraz ze zmiana konstrukcji) podejmowana na terenie obiektu budowlanego, które to przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 11 r.p.z.o.ś. Przepis ten został, moim zdaniem, niezbyt fortunnie sformułowany z uwagi na treść zawartego w nim wyłączenia dotyczącego inwestycji podprogowych (dla których nie określono progów). Jednakże celem tego przepisu jest nałożenie obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej, gdy na terenie już zrealizowane przedsięwzięcia będzie prowadzona jego przebudowa rozbudowa lub montaż. Gdyby było inaczej, to zapis ten byłby pozbawiony sensu, a wszelkie działanie polegające na montażu, rozbudowie lub przebudowie instalacji, zakładu czy obiektu budowlanego, dla których nie określono progów nie wymagałyby uzyskania decyzji środowiskowej.

Należy również stwierdzić, że ta interpretacja nie jest podzielana przez wszystkie organy i może zdarzyć się, że organ uzna, że skoro dla instalacji nie określono progów, to § 3 ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś. nie będzie miał zastosowania. Nie ma w tym względzie również jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Środowiska.
Samo złożenie wniosku wraz z KIP nie przesądza, że faktycznie będzie przeprowadzana ocena. W odniesieniu do przedstawionej sytuacji o obowiązku sporządzenia raportu rozstrzygnie w drodze postanowienia organ prowadzący postępowanie, po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś., a także po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 u.o.o.ś.

Janusz Jerzy