Pytanie
Inwestor posiada decyzję lokalizacyjną na budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej. W treści decyzji wskazano: "parametry techniczne zjazdu zgodnie z § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie". Z przedłożonego projektu budowlanego wynika, iż zamiarem inwestora jest budowa dwóch zjazdów wraz z dodatkowym pasem ruchu dla pojazdów skręcających z drogi powiatowej (tzw. poszerzenie drogi bez zmian w zakresie granic pasa drogowego). Przedmiotowy zewnętrzny układ komunikacyjny posłuży do obsługi projektowanego centrum handlowego.
Czy planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami decyzji lokalizacyjnej, w tym § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie?
Czy wymagana jest także zgoda zarządcy drogi w formie decyzji administracyjnej na wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających z drogi powiatowej (tzw. poszerzenie drogi bez zmian w zakresie granic pasa drogowego), wydana na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych?