Pytanie
Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i zażądał od wykonawców wniesienia wadium (30 tys). Po otwarciu ofert i zawiadomieniu wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza (oferta z najniższą ceną) wystąpił o kserokopie pozostałych ofert. Po ich otrzymaniu i analizie wystosował pismo do zamawiającego w którym prosi o unieważnienie postępowania, motywując to tym, że jego oferta zawiera błędne wyliczenia i jest rażąco niska (jego oferta opiewała na 900 tys., a druga oferta na 1.500 tys. i kolejne odpowiednie o 50 i 100 tys. wyższe).
Czy wykonawca (oferta najtańsza) po otwarciu ofert, wyborze oferty najkorzystniejszej (jego oferty) i zapoznaniu się z ofertami innych wykonawców może w ww. sposób zrezygnować z dalszego udziału w postępowaniu?
W ocenie zamawiającego ww. działania wykonawcy to nic innego jak uniknięcie podpisania umowy, bowiem po analizie innych ofert okazuje się, że mógł złożyć ofertę z wyższą ceną i zarobić większą kwotę.
Czy wykonawcy w takim przypadku przepada wadium?