Pytanie
Powiat jako inwestor, w którego imieniu wniosek podpisuje kierownik referatu, a oświadczenie o prawie do dysponowania składa starosta złożył do wydziału budownictwa starostwa powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę nowej siedziby starostwa na gruncie należącym do powiatu.
Czy w takiej sytuacji wydział budownictwa tego samego organu, który ubiega się o wydanie pozwolenia na budowę dla swojej inwestycji celu publicznego jest organem kompetentnym do wydania tej decyzji?
Czy nie ma w tym przypadku interesu majątkowego zgodnie z art. 25 k.p.a.?
Czy w takim przypadku nie powinien wydawać pozwolenia na budowę organ zastępczy wskazany przez wojewodę?