Odpowiedź:
Programów ochrony powietrza, w tym sytuacji kiedy są wymagane i trybu ich uchwalania, a także organów właściwych w sprawie ww. programów, dotyczy Tytuł II "Ochrona zasobów środowiska" Dział II "Ochrona powietrza" p.o.ś. Przepisy tam zawarte nie dają podstawy starostom, wójtom do uchwalenia programów ochrony powietrza dla właściwych im obszarów. Nie nakładają również na ww. organy obowiązków opracowania i uchwalenia takich programów.

Analizując art. 91 p.o.ś., łatwo zauważyć, że jedynym kompetentnym w sprawie uchwalania programów ochrony powietrza jest zarząd województwa.

Odmienna sytuacja występuje w przypadku ochrony przed hałasem (Dział V "Ochrona przed hałasem"). Tu znaczne uprawnienia w zakresie tworzenia programy ochrony środowiska przed hałasem i jego uchwalania ma rada powiatu.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami