Pytanie
Technikum rolnicze jest trwałym zarządcą nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 29,82 ha. Z tego 3,5 ha użytkowane jest na lądowisko, które nie jest wyłączone z użytkowania rolniczego. Na tej powierzchni, zdaniem dyrektora szkoły, powstała szkoda łowiecka, polegająca na tym, że dziki, buchtując za robakami, uszkodziły nawierzchnie lądowiska. Zdaniem wnioskodawcy, stwarza to zagrożenie dla lądujących statków powietrznych.
W związku z tym nasuwa się pytanie, czy wnioskodawcy rzeczywiście należy się z tego tytułu odszkodowanie za poniesione zniszczenia uprawy lub płodów rolnych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) – dalej r.p.s.s.?