Pytanie
Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania ma zostać zwolniona z pracy ze względu na redukcję etatów wynikającą ze zmiany organizacji pracy szkoły. Nauczycielka ta nabyła prawa emerytalne (do 2008 r.) i kończy 60 lat w sierpniu.
Czy wniosek nauczycielki o skrócenie okresu wypowiedzenia nie jest przeszkodą w wypłacie sześciomiesięcznej odprawy?
Zwolnienie następuje z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN.