Odpowiedź:
W mojej ocenie właściciel lasu powinien poinformować starostę o objęciu lasu ochroną w postaci ustanowienia użytku ekologicznego.


Starosta powinien przeanalizować uchwałę rady gminy ustanawiającą las użytkiem ekologicznym w kontekście wprowadzonych zakazów i w przypadku, gdy decyzja ustalająca zadania z zakresu gospodarki leśnej stoi w sprzeczności z zakazami wprowadzonymi przez radę gminy (np. w kontekście chronionych siedlisk czy wprowadzania na haliznach roślinności leśnej) na wniosek właściciela lasu lub z urzędu (jako decyzję bezprzedmiotową) i określić zadania na nowo, bowiem prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej nie stoi w sprzeczności z ustanowioną formą ochrony przyrody. Ustanawiając użytek ekologiczny, w uchwale powołujących go do życia, rada gminy określiła szczegółowe zasady gospodarowania – tj. ograniczenia, niezbędne zakazy i nakazy ich dotyczące.

Ograniczenia i zakazy wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mogą odnosić się do: niszczenia lub przekształcania obiektu, wykonywania prac ziemnych, uszkadzania i zanieczyszczania gleby, zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu, zmian stosunków wodnych, lokalizacji budownictwa. Organ tworzący użytek określa obowiązujące w nim zasady gospodarowania – niezbędne dla skutecznej ochrony obiektu. Zabiegi ochronne powinny być wykonywane wtedy, kiedy są niezbędne, a ich cel powinien być precyzyjnie określony oraz znajdować uzasadnienie w aktualnym stanie przyrody.

Uzasadnienie:
Bezprzedmiotowość decyzji następuje w sytuacji, gdy niemożliwe jest zrealizowanie celu, co do którego wydano daną decyzję. W takim przypadku art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego może stanowić w konkretnej sytuacji samoistną podstawę prawną orzeczenia stwierdzającego wygaśnięcie decyzji w kontekście stwierdzenia jej bezprzedmiotowości (wyrok NSA z dnia 21 listopada 2008 r., I OSK 1908/07).

W tym konkretnym przypadku przesłanką wygaszenia decyzji będzie brak możliwości wykonania zadań ustalonych w trybie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w związku z ustanowieniem użytku ekologicznego. Wygaśnięcie decyzji następuje także w formie decyzji administracyjnej. Decyzja o wygaśnięciu lub uchyleniu może podlegać zaskarżeniu do sądu administracyjnego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2010 r., VI SA/Wa 1573/10). 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami