Czy wiatę można uznać za "kącik wypoczynkowy"?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Na działce ogrodowej ROD (rodzinne ogrody działkowe) inwestor zamierza postawić wiatę o wymiarach 6 m x 3 m oraz o wysokości 3 m, pod którą będzie postawiony stół i krzesła. W regulaminie wewnętrznym ROD nie ma zapisu o wiacie, jest tylko dopuszczalny kącik wypoczynkowy.

Czy wiata będzie sprzeczna z tym zapisem?

Co oznacza kącik wypoczynkowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) – dalej u.r.o.d. przez pojęcie „regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego” należy rozumieć obowiązujące na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przepisy określające szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej. Jednocześnie art. 14 ust. 1-3 u.r.o.d. stanowią,  iż stowarzyszenie ogrodowe uchwala regulamin ROD, który obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze ROD, zaś stowarzyszenie ogrodowe sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Należy jednocześnie zauważyć, że art. 30 ust. 1 u.r.o.d. stwierdza, że działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Jednocześnie przepisy ustawy nie precyzują w żaden sposób pojęcia „kącik wypoczynkowy”. Jest to pojęcie nieostre i może być interpretowane na wiele sposobów. Organizacja tego typu miejsca może być jak się wydaje przeprowadzona poprzez lokalizację wiaty, chyba, że regulamin ROD wyraźnie stanowi odmiennie lub precyzuje jak powinien być zorganizowany tego typu „kącik wypoczynkowy”.

Jakub Mazurkiewicz, autor współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 12 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 16 sierpnia 2014 r.