Pytanie
Spółka wystąpiła do starosty z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W punkcie dotyczącym informacji o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach wnioskodawca opisuje, iż prowadzi warsztat napraw maszyn i urządzeń, w którym dokonuje wymiany akumulatorów, filtrów, podzespołów maszyn i urządzeń, płynów eksploatacyjnych itp. W warsztacie znajdują się następujące urządzenia: spawarka, sprężarka, prasa hydrauliczna, urządzenia miernicze, prostownik, podnośnik, szlifierki oraz pistolet pneumatyczny. Wnioskodawca nie wskazuje jednak, co jest instalacją.
W związku z powyższym, czy ww. warsztat spełnia definicję instalacji z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.?