Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe, gdyż zbiornik wodny usytuowany na wodzie płynącej może być ograniczony zarówno wałami przeciwpowodziowymi, jak i zaporami bocznymi.

Jeżeli normalny poziom piętrzenia tego zbiornika znajduje się poniżej podstawy wału, to wał ten chroni tereny przyległe przed zalaniem wodami powodziowymi, co oznacza, że jest wałem przeciwpowodziowym.

Jeżeli normalny poziom piętrzenia tego zbiornika znajduje się powyżej podstawy wału, to wał ten piętrzy wodę i jest budowlą piętrzącą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) (jest zaporą boczną a nie wałem przeciwpowodziowym).

Kompetencje starosty wynikające z art. 85 ust. 4 pr. wod., odnoszą się wyłącznie do wałów przeciwpowodziowych, a nie do zapór bocznych. Wynikający z przepisów prawa budowlanego obowiązek należytego utrzymywania urządzeń wodnych, w tym zapór bocznych zbiornika wodnego, wyklucza istnienie na nich drzew i krzewów, których korzenie mogą naruszyć ich strukturę, co w konsekwencji może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Wycinka drzew z zapór bocznych wymaga uzyskania zgody stosownie do przepisów u.o.p.Lucyna Osuch - Chacińska