Pytanie
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. W 2013 r. w z związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi, po zakończonym procesie przyjęliśmy wytworzony środek trwały na ewidencję środków trwałych oraz na ewidencję gruntów (działki, które przejęliśmy wypłacanymi na podstawie decyzji wojewody odszkodowaniami). W 2014 r. wojewoda wydał decyzję dotyczącą ww. działek, w której skorygował (zmniejszył) wartość już przyjętej działki. W związku z tym na rachunek wpłynął zwrot środków zgodnie z decyzją.
Czy w takim przypadku wartość środka trwałego powinna zostać zmniejszona a jeśli tak, to jakimi księgowaniami?