Pytanie:
Czy należy wykazać to w VAT -7 jako import usług?

Odpowiedź:
Bez analizy treści faktury oraz okoliczności towarzyszących wykonaniu transakcji nie jestem w stanie udzielić Państwu jednoznacznej odpowiedzi.
Uzasadnienie:
W opisanej sprawie celem ustalenia sposobu rozliczenia transakcji dla potrzeb podatku VAT konieczna jest dokładna analiza treści faktury. Jeżeli treść faktury nie będzie pozwalała na ocenę stanu faktycznego konieczne będzie skontaktowanie się z usługodawcą E100 celem ustalenia, jakiego rodzaju usługę dokumentuje faktura.

 

W opisanej sprawie, import usług powinien być rozpoznany tylko w przypadku gdyby do rozliczenia transakcji zastosowane były regulacje wynikające z art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Regulacje art. 28b ust. 1 stanowią, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.
Import usług zatem, ma miejsce w sytuacji, gdy zagraniczny przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz polskiego podatnika prowadzącego działalność. W pewnych jednak przypadkach import nie jest rozpoznawany. Przykładem transakcji, która nie stanowi importu usług jest np. przejazd płatną autostradą poza granicami Polski. Usługa tego rodzaju jest usługą związaną z nieruchomością (autostradą) a to oznacza, że podatek VAT nie jest rozliczany przez usługobiorcę w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia, a przez usługodawcę w miejscu położenia nieruchomości.
Dla prawidłowego rozliczenia transakcji kluczowe znaczenie ma ustalenie czy przedmiotem świadczenia jest usługa związana z nieruchomościami (drogami położonymi we Francji), czy też innego rodzaju usługa.
Co do zasady, pod pojęciem opłata serwisowa należy rozumieć wynagrodzenie za świadczone usługi, podjęcie określonego rodzaju czynności. Z informacji dostępnych na stronie internetowej http://e100.pl/ wynika, że E100 pobiera określony % opłat serwisowych za opłatę myta w wybranych krajach. Szczegółowe jednak informacje w sprawie poboru opłaty serwisowej udostępniane są tylko dla zarejestrowanych w systemie opłat za drogi użytkowników. Proponowałabym zalogować się do systemu celem ustalenia za jakiego rodzaju usługę pobierana jest opłata serwisowa.
W kontekście zadanego pytania warto mieć na uwadze interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2010 r., ITPP2/443-448/10/AW. Stan faktyczny opisany w interpretacji był zbliżony do opisanego w treści pytania.
Podatnik wykonując działalność gospodarczą ponosił na terenie różnych państw koszty przejazdów płatnymi autostradami, tunelami lub mostami. Celem usprawnienia regulowania i rozliczania tego rodzaju kosztów, podatnik zawarł umowę z firmą "C." z siedzibą w Wielkiej Brytanii, na podstawie której powyższe usługi przejazdu są nabywane od usługodawców bezpośrednio przez "C.", a następnie fakturowane zbiorczo na spółkę (podatnika). W przypadku konieczności nabycia przedmiotowych usług, w związku z przejazdem samochodu należącego do spółki, transakcja rejestrowana jest przez bezpośredniego usługodawcę (operatora autostrady, tunelu itp.) na podstawie specjalnej karty, wydanej przez "C.", okazywanej przez kierowcę spółki, bez konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty. Następnie, dwa razy w miesiącu, wszystkie tego rodzaju transakcje zawarte w danym okresie, są fakturowane przez firmę brytyjską na spółkę. Zgodnie z umową, oprócz faktury za same usługi przejazdów autostradami, "C." wystawia również odrębną fakturę zawierającą opłaty manipulacyjne, stanowiące wynagrodzenie "C." za umożliwienie spółce korzystania z takiego sposobu rozliczeń i za pośrednictwo przy nabywaniu usług.
Podatnik wystąpił z pytaniem, czy nabycie ww. usług, tj. usług płatnych przejazdów autostradami, tunelami lub mostami, jak i usług pośrednictwa (opłaty manipulacyjne) powinny być w Polsce rozliczone na zasadzie importu usług?
Organ podatkowy wyjaśnił, że w takim przypadku nabywca nie jest objęty obowiązkiem rozliczenia podatku VAT w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia od wszystkich spośród ww. usług (w tym także od usług za pośrednictwo). Organ powołał w treści interpretacji art. 28e u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, jest miejsce położenia nieruchomości. Przepis art. 28e u.p.t.u. nie wskazuje wprost, iż wszelkie usługi pośrednictwa związane z nieruchomościami lub z nabywaniem usług związanych z nieruchomościami należy uznawać za świadczone w miejscu położenia nieruchomości. Jednocześnie jednak, katalog usług związanych z nieruchomościami, zawarty w ww. przepisie, ma charakter otwarty (wymienione zostały jedynie przykładowe usługi), a sposób sformułowania samego przepisu wskazuje, iż należy go rozumieć szeroko. W konsekwencji, wszelkie usługi, w tym usługi pośrednictwa, dotyczące korzystania z konkretnych, istniejących w określonym miejscu nieruchomości, należy traktować do celów rozliczenia podatku od towarów i usług jako usługi związane z nieruchomościami. Miejscem świadczenia tego rodzaju usług jest więc również miejsce położenia nieruchomości, których usługa pośrednictwa dotyczy. Mając na uwadze regulacje prawne zawarte w Dyrektywie 2006/112/WE oraz ustawie krajowej, określające miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami, organ stwierdził, iż usługi wiązane z nieruchomościami obejmują swym zakresem także usługi w zakresie użytkowania nieruchomości, do których należy zaliczyć przejazdy autostradami, tunelami lub mostami, jak również czynności pośrednictwa przy nabywaniu usług korzystania z tych obiektów. Skoro przedmiotowe usługi mają charakter usług związanych z nieruchomościami, to miejscem ich świadczenia, a zarazem opodatkowania, są kraje europejskie inne niż Polska, na terytorium których znajdują się autostrady, tunele lub mosty. Wobec powyższego świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
Odnosząc przedstawioną interpretację do Państwa sytuacji, należałoby wskazać, że jeżeli opłata serwisowa związana jest ściśle nieruchomością (konkretną drogą we Francji) – to tego rodzaju usługę należy uznać za usługę opodatkowaną we Francji.