Pytanie
Czy można prostować oczywiste omyłki i błędy pisarskie, na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., dotyczące rzędnych piętrzenia, jeżeli autor operatu wodnoprawnego używał innych rzędnych do opracowania dokumentacji, a z wnioskiem o sprostowanie wystąpił w momencie, kiedy zgodnie z wytycznymi pozwolenia wodnoprawnego montowane były znaki wodne, a rzędne się nie zgadzały?
Co w takiej sytuacji z wszystkimi wyliczeniami, które były analizowane podczas postępowania przed wydaniem decyzji?