Pytanie
Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy studium policealne.
Czy w szkole policealnej w trybie zaocznym, w której w ramowym planie kształcenia przewidziany jest język obcy zawodowy, egzamin semestralny z tego przedmiotu powinien odbyć się w formie pisemnej i ustnej, czy tylko w ustnej?
Jak interpretować § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - dalej r.s.w.s.o.?