Pytanie
Czy w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w sytuacji, gdy właścicielem gruntu (pasa drogowego drogi publicznej) jest powiat, a użytkownikiem (nie użytkownikiem wieczystym) gmina, burmistrz tej gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku powiatu o usunięcie drzew i wydania w tej sprawie decyzji, czy też podlega wyłączeniu na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?
Jeśli podlega wyłączeniu, to który z poniższych trybów postępowania powinien zostać przyjęty?
1. Gmina (posiadacz nieruchomości, na której rosną drzewa) występuje do samorządowego kolegium odwoławczego o wyznaczenie innego organu, który rozpozna sprawę, a następnie po uzyskaniu zgody powiatu (właściciela nieruchomości) składa wniosek do wyznaczonego organu. 2. Powiat składa wniosek, a burmistrz tej gminy zwraca się do samorządowego kolegium odwoławczego o wyznaczenie innego organu i przesyła wniosek według właściwości.