Pytanie
Starostwo wystawiło decyzję dotyczącą zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu osobowego (art. 130a ust. 10h - Prawo u ruchu drogowym). Należność główna stanowi dochód Starostwa i w razie braku wpłaty podlega egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do zapłaty należności są zobowiązane solidarnie dwie osoby, z których jedna skorzystała z prawa odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – wniosek dotyczył rozłożenia na raty solidarnego zobowiązania. Docelowo zostanie wystawiona decyzja o rozłożeniu na raty ww. należności.
Czy w stosunku do zobowiązanego, który się nie odwołał powinno się uruchomić procedurę windykacyjną, tj. upomnienie a w razie braku wpłaty tytuł wykonawczy skoro oboje zobowiązani odpowiadają solidarnie?
Co w przypadku gdy zobowiązanie nie będzie spłacane zgodnie z decyzją o rozłożeniu na raty, jak wystawić tytuł wykonawczy?