Czy samochód służbowy powinien być oznaczony zakazem palenia?
Czy słusznym byłoby zaliczenie samochodu służbowego do kategorii "środków pasażerskiego transportu publicznego"?

Co do zasady pojazdy służbowe nie muszą być oznakowane informacją o zakazie palenia. Przepisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) - dalej u.o.z.u.t. dotyczą wyłącznie środków pasażerskiego transportu publicznego (taksówek, busów, autokarów, tramwajów itp.). Istnieją jednak pewne regulacje szczególne, nakładające obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach informacji słownej oraz graficznej o zakazie używania wyrobów tytoniowych w oznakowanych środkach przewozu (samochodach, autobusach itp.) osób podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 7 u.o.z.u.t. zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w środkach pasażerskiego transportu publicznego. Ponadto właściciel lub zarządzający środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych ma obowiązek umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych w danym środku transportu. Przepis ten dotyczy jedynie "transportu publicznego", tj. powszechnie dostępnego regularnego przewozu osób wykonywanego w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.
Przepis § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 97, poz. 564) nakazuje umieszczenie w widocznych miejscach informacji słownej i graficznej o zakazie używania wyrobów tytoniowych we wszystkich oznakowanych środkach przewozu osób. Warto jednak zaznaczyć, że powyższe rozporządzenie dotyczy wyłącznie pojazdów obsługujących, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu itp.).
W związku z powyższym, o ile zakład pracy nie podpada pod wskazane przepisy, w pojazdach służbowych (np. przedstawicieli handlowych) nie ma obowiązku umieszczania informacji o zakazie palenia. Nie znaczy to jednak, że zawsze pracownicy będą mogli bezkarnie palić, bo jeśli wprowadzimy taki zakaz np. w regulaminie pracy, to stanie się on normą prawną, którą pracodawca będzie mógł egzekwować.
Maciej Ambroziewicz